Partneri

partneri

Oeconomicus je znanstveni časopis iz područja ekonomije i povezanih društvenih znanosti, a objavljuje ga tvrtka Znanstvena riječ d.o.o. iz Zagreba. Glavne smjernice kojima se vode članovi uredništva jesu nepristranost, visoki standardi i promicanje kvalitete. Osim međunarodnog uredništva, postupak dvostruke slijepe recenzije provode domaći i međunarodni recenzenti. Uredništvo prima isključivo neobjavljene radove na hrvatskom ili engleskom jeziku. Primljeni radovi najprije prolaze prvu uredničku kontrolu, a zatim se upućuju na postupak tzv. dvostruke slijepe recenzije. Radove recenziraju ugledni domaći i međunarodni znanstvenici i stručnjaci iz pojedinih područja. Radovi se dostavljaj u A4 formatu, na hrvatskom ili engleskom jeziku.

Radovi se dostavljaju u elektronskom obliku na adresu:

oeconomicus.hr@gmail.com

Uredništvo pridržava pravo članak prilagoditi standardima časopisa i pravopisu hrvatskog odnosno engleskog jezika, a sve u skladu i sa standardima EBSCO Publishing-a. Dozvoljeno je besplatno korištenje objavljenih članaka u obrazovne i ostale nekomercijalne svrhe, uz prikladno isticanje izvora.Radovi se dostavljaju u elektronskom obliku na adresu:

Preuzmite upute autorima u PDF formatu


STANDARDI

I.  PODATCI O AUTORU

Na početku rada navodi se titula, te ime i prezime autora (npr: Dr. sc. Ime Prezime), sa osnovnim podacima autora u fusnoti.

U fusnoti na istoj stranici navodi se naziv i adresa institucije u kojoj je autor zaposlen, te njegova e-mail adresa


III.  FORMATIRANJE TEKSTA

(Rad treba biti napisan u doc-formatu (MS Word

Tekst treba biti napisan u Times New Roman fontu, veličina 12, bez proreda.

Margine 2,5 cm.

Prored 1.

Poravnanje teksta obostrano.

Uvod i zaključak ne numerirati.

Naslove i nadnaslove numerirati arapskim brojkama i podebljati.

Između naslova, podnaslova i teksta nema razmaka.

Prvi red pasusa ne uvlačiti.

Sve fusnote su bez proreda i pišu se u fontu Times New Roman, veličina 10 (ili prema potrebi).


IV. TABLICE I SLIKE

Tablice i slike unositi na pripadajuće mjesto u članku.

Tablice i slike moraju biti u crno-bijeloj boji.

Tablice i slike ne smiju biti skenirane.

Sve slike dostaviti odvojeno od samog rada (najbolje u pdf formatu), ali naznačiti u samom tekstu gdje im je mjesto.

Navesti izvor ispod svake slike.

Sve slike i tablice izgledom ujednačiti.

U tablicama i slikama koristiti font Times New Roman prikladne veličine.


V.  CITATI, FUSNOTE I LITERATURA

Citirane dijelove teksta navoditi u tekstu.

Citate stavljati u zagrade ili navodnike, a iste sadržavaju prezime autora i godinu izdanja na primjer: (BOR, 2000), a u slučaju navođenja stranice: (BOR, 2000, 101).

Bilješke (fusnote) označiti arapskim brojkama u tekstu i pozicionirati ih na istoj stranici na dnu teksta.

U popisu literature navesti sve korištene izvore, i to abecednim redom prema prezimenima autora i kronološkim redom za radove istog autora.

Ako su korišteni izvori istog autora s istom godinom izdanja, treba ih razlikovati u zagradi (a, b, c i sl.), iza godine izdanja.

Ukoliko se radi o koautorstvu, onda se navode prezimena sa početnim slovom imena, abecednim redom. Na primjer:

Za knjige:

Horvat, J., (2001), naziv knjige, izdavač.

Za časopise:

Novak I., Oeconomicus, 10 (1): 50-60. (10 označava volumen/godište/ časopisa, (1) broj časopisa unutar godišta, a 50-60 je broj stranica u korištenom tekstu).

VI. KLJUČNE RIJEČI

Navesti najviše osam ključnih riječi na hrvatskom i engleskom jeziku..

VII. SAŽETAK

Sažetak sadržava do 100 riječi. U sažetku se navode svrha i ciljevi rada, metode, rezultati i zaključak o mogućoj primjeni rezultata.

Sažetak dolazi iza naslova, a mora biti jasan i pisan u trećem licu na hrvatskom i engleskom jeziku.